Veel middelen voor het Beverse brandweerkorps

Image
Burgemeester Van de Vijver schouwt de manschappen van het Beverse brandweerkorps.
BEVEREN . Het jaarlijkse feest van Sint-Barbara de patroonheilige van de brandweer was zaterdag aanleiding tot een korte plechtigheid in de brandweerkazerne zelf. Alle manschappen en de eigen muziekband verwelkomden er burgemeester Marc Van de Vijver en de schepenen Heidi Beck, Katrien Claus, Raf Van Roeyen en Dirk Van Esbroeck, de raadsleden Karel Reyns en Bruno Stevenheydens  en ook gemeentesecretaris Jan Noppe.

Brandweercommandant Van Zele zei in zijn toespraak dat de brandweer van Beveren in 2008 weer een grote stap vooruit had gezet omdat verschillende nieuwe projecten werden opgestart of een definitieve vorm kregen. Maar daaraan diende onmiddellijk gekoppeld worden dat het gemeentebestuur heel veel middelen investeert in haar brandweerkorps.

Zo werd beslist om op vlak van personeel, bijkomend 6 beroepsbrandweermannen en 1 beroepsonderluitenant aan te werven. De procedure loopt nog maar zal voor het einde van het jaar nog afgerond worden. Dan pas kunnen de nieuwe rekruten begin volgend jaar onmiddellijk starten met hun opleiding tot ambulancier en brandweerman. De korpsleiding wil begin 2009 ook aan het gemeentebestuur vragen om een aantal vacatures open te verklaren.

Image
De muziekband van de brandweer klaar voor de optocht naar de Sint-Martinuskerk voor de traditionele mis die werd opgeluisterd door de eigen muziekban o.l.v. Olt Bruno Bolsens. Daarna volgde een optocht door Beveren.
Ook op het vlak van gespecialiseerd en performant materieel levert het gemeentebestuur zware inspanningen. In het begin van 2009 zal de lang verwachte halfzware autopomp voor de voorpost Kieldrecht worden opgeleverd. Het wordt een wagen van een bijzondere kwaliteit en de voorpost zal er nog beter door kunnen voldoen aan het principe van de snelste adequate hulp.

Begin 2009 zal ook een heel recente tweedehands trekker worden geleverd voor de grote tankwagen. Via het Sevesofonds werd een tankwagen van 8000 liter aan de Beverse brandweer toebedeeld. Maar deze zal pas tegen 2011 worden geleverd.

En er is nog meer want het korps krijgt via het investeringsfonds van Binnenlandse Zaken, een bijkomend haakarmvoertuig dat ook in 2009 zal geleverd worden. Met deze wagen moet de brandweer in staat zijn grote containers zoals de poedersleecontainer en de zware slangencontainer vlotter en veiliger te vervoeren. Het haakarmvoertuig is in staat om de gestandaardiseerde containers via de haakarm op het voertuig te trekken en op de plaats van bestemming neer te zetten.

Image
Commandant Wim Van Zele tijdens zijn toespraak. Rechts de prominenten: vlnr: Raadslid Bruno Stevenheydens, schepen Claus, raadslid Reyns, schepenen Beck, Van Roeyen, Van Esbroeck en burgemeester Van de Vijver.

Voor 2009 staat bij de Beverse brandweer ook de vervanging van de 30-jaar oude schuimautopomp op het programma. Commandant Van Zele noemt deze schuimautopomp hét speerpunt bij de industriële brandbestrijding naar de Waaslandhaven toe.

"Het is duidelijk dat het rijden met dergelijk uitgebreid wagenpark en de bediening ervan, en bijzondere kennis en vaardigheid vraagt van onze chauffeurs. Het zal daarom absoluut noodzakelijk zijn om verder doorgedreven trainingen voor de kandidaat - chauffeurs, maar ook voor de meer ervaren, te blijven voorzien", aldus Van Zele.

Hij noemde het ook de plicht van het brandweerkorps om voor de inwoners én alle bedrijven hen een zo goed mogelijke dienstverlening aan te bieden. En dat kan enkele maar wanneer de goed opgeleide brandweermannen met de juiste middelen zo snel mogelijk kunnen uitrukken.

Er wordt ook belang gehecht aan een goede basisconditie omdat een job va brandweerman niet zonder risico is en hij vaak in moeilijke omstandigheden moet werken. Er werd daarom in het Beverse korps een volledig sportbeleid uitgewerkt en dat zal in 2009 officieel in werking trede. Beveren behoort hiermee tot de voortrekkers in België. In 2008 werden al testen gedaan en uit de eerste resultaten bleek dat het merendeel van het korps ruim aan de gestelde normen voldeed. De Brandweer Beveren wil het kwaliteitsniveau van haar dienstverlening blijven garanderen en ook verder opkrieken.

Voor de brandweer is het enorm belang om de interventietijd zo kort mogelijk te houden. Daarom nam het gemeentebestuur in 2008 de optie om en bijkomende havenpost voor de brandweer te bouwen.
Commandant Van Zele hierover: "De verwezenlijking van dergelijk groot project zal ongetwijfeld gepaard gaan met groeipijnen. Het zal immers een impact hebben op de totale werking van ons gemengde brandweerkorps. De noodzaak van een havenpost is ondertussen voor iedereen op het terrein, heel duidelijk geworden. Het is de bedoeling om een duidelijke communicatiestructuur op te bouwen teneinde elke brandweerman  van het korps continu op de hoogte te houden van de vorderingen van dit belangrijk project."

In oktober werd door de ministerraad de afbakening van de 33 zones in België goedgekeurd. De huidige zone Waasland, waartoe Beveren behoort, werd behouden. Nu kan het grote werk beginnen om meer dan 50 Koninklijke Besluiten uit te schrijven. Zo gezien zal ook op dat vlak het jaar 2009 cruciaal zijn voor de brandweer in België.

"Maar de brandweer van Beveren is er klaar voor en ze zal altijd een centrale rol spelen binnen de zone Waasland en de provincie omwille van haar unieke interventiegebied", zo besloot Brandweercommandant Wim Van Zele.

Image
De groep brandweermannen die een brevet of diploma behaalden in 2008.

Er werden dan door burgemeester Marc Van de Vijver brevetten en diploma’s uitgereikt aan de brandweermannen.

Behaalden in 2008 het brevet van hulpverlener-Ambulancier: Nick De Witte, Michiel Van Daele, Pieter Van Driessche, Bert Van Leuvenhaeghe, Gert Van Puyvelde, Kamiel Bolsens, Ken Braem en Jeroen Dirckx. Al deze mannen kregen ook het brevet van brandweerman plus nog Filip Bral en Steven Melis.
Brandweerman Steven Van de Perre behaalde het diploma van korporaal.
Het brevet van sergeant was voor: Yves Braem, Tom Buytaert en Tom Peirsman.
Onderluitenant Bruno Bolsens behaalde het diploma van adjudant. (Rolf Duchamps)

 

 

Lees ook:

Burgemeester Van de Vijver legde een paar belangrijke klemtonen naar de toekomst toe van de Beverse brandweer.BEVEREN. Ter gelegenheid van het Sinte-Barbarafeest heeft burgemeester Marc Van de...