Nieuwe brandweerpost bouwen is een noodzaak

Image
Burgemeester Van de Vijver legde een paar belangrijke klemtonen naar de toekomst toe van de Beverse brandweer.
BEVEREN. Ter gelegenheid van het Sinte-Barbarafeest heeft burgemeester Marc Van de Vijver de manschappen van het brandweerkorps toegesproken. Hij heeft daarbij enkele zeer belangrijke klemtonen gelegd naar de toekomst toe. "Een gemeentelijk brandweerkorps is een beetje zoals een verzekering", zo zei Van de Vijver, "Het kost geld, veel geld met de hoop dat ge er weinig of niet beroep op moet doen. Maar als men er beroep op moet doen, dan moet het ook al de gestelde verwachtingen inlossen."

Hij vond dat het Beverse brandweerkorps model kan staan voor veel andere korpsen en zelfs mag gecatalogeerd worden bij de betere van ons land. "Zowel naar uitrusting als naar deskundigheid, gemotiveerdheid en moderniteit moeten wij niemand benijden. De aanwezigheid van vele bedrijven in de Waaslandhaven is daar zeker niet vreemd aan. Maar ook voor ieder van onze bijna 46.000 inwoners staat onze brandweer dag en nacht paraat", zo bofte de burgemeester.

De burgemeester wist dat niet iedereen in de gemeente zich daar van bewust is en dat daarom een permanente transparante communicatie over reile en zeilen van het brandweerkorps volgens hem zo belangrijk is. Ook achter de schermen wordt er hard gewerkt.

Naar de toekomst toe zal het korps een paar fundamentele veranderingen ondergaan. De conclusies van een studie rond de risico afdekking lagen aan de basis  om in de gemeente een nieuwe brandweerpost te bouwen. Het bouwprogramma is zo goed als af en begin 2009 zal het aan de gemeenteraad worden voorgelegd.
De vermoedelijke kostprijs staat op 9,2 miljoen euro. Bovendien zal deze havenpost worden uitgerust met beroepspersoneel zodat de uitruk van de eerste wagen door hen al gebeuren.
Deze beslissing is genomen omdat uit de studie bleek dat, in het kader van 12 minuten beslissing, het noorden va Beveren onvoldoende werd afgedekt en daardoor naburige korpsen als eerste gaan opgeroepen worden door de 100 centrale van Gent.

"Het is zeker niet de bedoeling om onze vrijwilligers binnen ons korps, achteruit te stellen. Integendeel, Het is trouwens de bedoeling om kortelings opnieuw de openstaande betrekking van vrijwilliger officier in te vullen zodat we terug over twee officieren vrijwilligers beschikken."

Dat Beveren aanpassing deed in het brandweergebeuren vloeide voort uit het aanwezig zijn van specifieke gevaren op het grondgebied én de nieuwe wettelijke bepalingen. Beveren had geen zin om een korps te worden in tweede lijn op het eigen grondgebied!

Net als alle brandweerkorpsen zal ook Beveren met een fundamentele uitdaging te maken hebben volgend jaar in verband met de brandweerhervorming. Burgemeester Van de Vijver heeft daar nu zijn kijk op: "Het is mijn overtuiging dat, in tegenstelling met vele andere korpsen, wij van deze hervorming geen schrik moeten hebben, omdat door onze professionele aanpak van het verleden wij op deze uitdaging voorbereid zijn."

In Beveren blijkt uit de rekeningcijfers van 2007 dat de gemeente ruim 50 euro per inwoner en per jaar uitgeeft voor de brandweer en dat is in vergelijking met andere gemeenten in de regio, het hoogst. Maar er is opdracht gegeven aan alle commandanten om de verschillende cijfers naast elkaar te leggen en objectief te vergelijken. Dat zal moeten toelaten om binnen de zone afspraken te maken rond toekomstige gemeentelijke dotaties. Maar er zal ook geld tegenover staan van de federale overheid en zonder dat geld dreigt volgens de Beverse burgemeester, deze hervorming uit te draaien op een mislukking.

"Maar dit zijn zorgen voor morgen", aldus de burgemeester bij zijn slot van de Sinte-Barbaratoespraak, "Ik wil als burgemeester in naam van het bestuur en de ganse Beverse bevolking u allen, manschappen, zowel beroeps als vrijwilligers, bedanken voor uw engagement en inzet. We zijn fier op ons brandweerkorps." (Rolf Duchamps)

 

 

Lees ook:

Burgemeester Van de Vijver schouwt de manschappen van het Beverse brandweerkorps.BEVEREN . Het jaarlijkse feest van Sint-Barbara de patroonheilige van de brandweer was zaterdag aanleiding tot een...