Geen bijsturing Sigmaplan of stormstuw door stijging hoogwater

KRUIBEKE/WAASLAND. Naar aanleiding van de vaststellingen dat de opwarming van de aarde een effect zou hebben op de stijging van de zeespiegel en het feit dat ook het vloedpeil van de Schelde de afgelopen tientallen jaren veel sterker is gestegen dan in de voorgaande periode, heeft Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer ertoe aangezet een vraag te stellen aan minister van Openbare Werken Hilde Crevits. Jos De Meyer wilde weten of deze evolutie een wijziging aan de Sigmaplannen of de aanleg van een stormstuw noodzakelijk maken. Het Sigmaplan moet ons beschermen tegen het wassende Scheldewater. En dat is wat burgemeester Denert van Kruibeke vooral benadrukt. Zijn stormstuw.

 

Minister Crevits weet dat het gemiddeld hoogwater stijgt. Op basis van gemeten waterstanden in de Zeeschelde en zijrivieren is het duidelijk dat de jaarlijkse gemiddelde hoogwaters, zowel bij middeltij, springtij als doodtij een stijging kennen.  In de tweede helft van vorige eeuw steeg het gemiddelde hoogwater in Antwerpen met ongeveer 40 cm. Voor het gemiddeld hoogwater bij springtij is de toename nu al 50 cm. Dat zijn cijfers.
 
Toch is er geen reden tot aanpassingen van de Sigmaplannen, zo vindt de minister. Die plannen houden rekening met een gemiddelde stijging van het zeeniveau van 60 cm over een periode van 100 jaar. Tevens werd het Sigmaplan getoetst aan zowel een tragere als een snellere zeespiegelstijging. Zo worden de bewoners langs de Scheldeoevers toch gerust gesteld.
 
Zoals in Nederland, een toevlucht nemen tot de bouw een stormvloedkering zoals burgemeester Denert wil, dat wordt door minister Crevits ook van tafel geveegd. De minister was duidelijk en zei dat recente studies uitwijzen dat de aanleg van een stormvloedkering niet de beste oplossing is. De combinatie van lokale dijkverhoging en overstromingsgebieden zorgt voor een meer dan adequate overstromingsbeveiliging tegen een lagere kost.

Zelfs indien een stormvloedkering operationeel zou zijn, stelt de minister, dan blijft een combinatie van lokale dijkverhogingen en overstromingsgebieden nog steeds vereist om de veiligheid te garanderen bij een gedeeltelijke of gehele faling van de stormvloedkering, of in gevallen waarbij om redenen van tegendruk een grote hoeveelheid water achter de kering moet worden toegelaten.

 

Burgemeester Denert zal dat allemaal graag horen! Hij blijft er bij, vooral ook na contacten met Nederland, dat een stormstuw dé oplossing blijft om overstromingen weg te houden. En over wat de minister nu zei haalde hij de schouders op. "Wat weet dat kind daar van…", sprak hij.  Wel komt er binnenkort een monitoringsprogramma met een 6-jaarlijkse evaluatie.

 

Ouden Doel en Prosperpolder

 

Van volksvertegenwoordiger Jos De Meyer weten we dat hij de zaak van het Waasland steeds van nabij volgt. Zo ook de toestand in Ouden Doel en Prosperpolder. Hij kan alvast melden dat beide  Wase polderbegrippen leefbaar zullen blijven. De aanleg van een overstromingsgebied in Prosperpolder startte na het bouwverlof. Voorlopig is het nog onduidelijk wat de Nederlandse overheid met de naastgelegen Hedwigepolder zal doen.


Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer vroeg minister-president Kris Peeters of de effecten op de leefbaarheid van de gehuchten Ouden Doel en Prosperpolder reeds verder onderzocht werd want ondermeer over de toegankelijkheid van de beide bewonerskernen is er grote onduidelijkheid en ongerustheid.

 

De minister-president verzekerde dat, na de realisatie van de werken, de beide gehuchten via meerdere wegen toegankelijk zullen blijven. In het kader van de vergunde werken voor de deelzone Prosperpolder binnen het project ‘Hedwige- en Prosperpolder’ van het Geactualiseerd Sigmaplan, wordt niet geraakt aan beide dorpskernen. (Rolf Duchamps)

 

Lees ook:

BEVEREN. Er is nog steeds een Nederland - Vlaanderen aan de gang op vlak van werken langsheen de Schelde in de polders van Hedwige en Prosper. Werken voor een toegankelijke, veilige én natuurlijke...

PROSPERPOLDER. Tussen de Kerncentrale van Doel en de Nederlandse grens is er reeds heel wat werk verricht voor een grensoverschrijdend intergetijdengebied. Sinds eind 2008 wordt naarstig gewerkt aan...

Het Sigmaplan wil veiligheid langs de Schelde en de zijrivieren.REGIO. In de Durmevallei, en dan spreken we van De Bunt en voorbij de Mirabrug richting Waasmunster-Lokeren, zijn in het kader van...

Het Sigmaplan moet de waterkwaliteit van de Schelde doen stijgen.ANTWERPEN. De overstromingsgebieden die momenteel worden aangelegd in het kader van het Sigmaplan zullen de waterkwaliteit van de...

PROSPERPOLDER. Sinds eind 2008 wordt in de Hedwige-Prosperpolder een intergetijdengebied aangelegd, wat deel uitmaakt van het Sigmaplan. Bedoeling is dat er na de werken een landschap van slikken en...

KIELDRECHT. Op dinsdag 20 mei organiseert Waterwegen en Zeekanaal NV van 16 tot 20u in de foyer van OC Ermenrike, Molenstraat 32A een informatiemarkt over het geactualiseerde SIGMAPLAN, het project...