Nieuwe glastuinbouwzone goud waard voor sector

Image
De glastuinbouw in Melsele zal in de toekomst nieuwe mogelijkheden krijgen tot het bouwen van 'glazen tuinbouwhuizen'.
MELSELE/BEVEREN. Zowel de de Wase Tuindersgilde als de gemeente Beveren zijn reeds enige tijd vragende partij voor de realisatie van een glastuinbouwzone te Beveren - Melsele. Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer, vroeg aan de Vlaamse Regering op welke termijn de concrete realisatie van de plannen verwacht mag worden.

De Wase Tuindersgilde zei ook al ophaar jaarlijkse feestvergadering: "Als er niet spoedig een positieve beslissing wordt genomen over de te realiseren glastuinbouwzone, wordt de achterstand die bedrijven oplopen door het wachten te groot".

 

Voor het project in Beveren wordt aan de ontwikkeling van een gebied van 100ha gedacht, waarvan 50 à 60 ha netto glas zou zijn. Bij de voorbereidende gesprekken zijn de gemeente Beveren, de Provincie Oost-Vlaanderen, mijn administratie en een studiebureau betrokken. Bovendien wordt dit project mee begeleid door een technisch expert, die de ontwikkeling van de glastuinbouwzones in Vlaanderen in goede banen leidt.

"Het belangrijkste knelpunt met betrekking tot de zone in Beveren is de wisselwerking tussen de afbakening van het Grootstedelijk Gebied Antwerpen en de afbakening van de natuurlijke en agrarische structuur in de buitengebiedregio Waasland.", weet Volksvertegenwoordiger Jos De Meyer, "Het project in Beveren maakt is een deel van dit laatste proces en loopt daardoor vertraging op. Pas nadat de beide afbakeningsprocessen zijn voltooid kan er een concreet RUP voor de glastuinbouw worden opgemaakt."

Er is wel een 'Klankbordgroep glastuinbouw', die bestaat uit vertegenwoordigers van de sector van de overheid en op regelmatige basis samenkomt om het proces van de ontwikkeling van glastuinbouwbedrijvenzones in Vlaanderen te begeleiden en te ondersteunen.

Enerzijds is het de bedoeling om een ‘gemeenschappelijk kader’ te creëren waarbinnen verschillende glastuinbouwprojecten in Vlaanderen zich kunnen ontwikkelen, anderzijds wordt op een regelmatige basis informatie uitgewisseld over de stand van zaken van de verschillende individuele projecten in Vlaanderen, waaronder het project in Beveren.

De ruimtelijke keuze van dit project is in overeenstemming met het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen waarbij  de regio Beveren, waar reeds heel wat bestaande glastuinbouw aanwezig is, is opgenomen als een glastuinbouwconcentratiegebied. Bovendien is het projectgebied op basis van de locatiestudies, uitgevoerd door de Vlaamse Landmaatschappij, geselecteerd als een potentieel gebied voor de inplanting van een glastuinbouwzone.
Een bijkomende ruimtelijke factor is dat het gebied vlak naast de E17 en de uit te breiden KMO-zone Schaarbeek komt te liggen. Er wordt hierbij gestreefd naar een optimaal gebruik van ruimte met bundeling glastuinbouw- en KMO-zone en bundeling van infrastructuur voor wegen en nutsleidingen.

Volgens Jos De Meyer is het een belangrijke factor dat er gebruik gemaakt kan worden van restwarmte en rest-CO2 afkomstig van bedrijven in het havengebied. Hij stelt: "Het havengebied in Antwerpen bezit een overschot aan laagwaardige warmte en CO2 welke gebruikt kan worden in de glastuinbouw. Voor een beperkte glasoppervlakte in Beveren zou dit al snel een vermindering van de uitstoot met 55 000 ton CO2 op jaarbasis kunnen betekenen."

Over het programma voor het buitengebied Waasland wordt dit voorjaar nog overleg opgestart met de Ruimtelijke Planning, de gemeentebesturen en de andere actoren. Een eindbeslissing over de afbakening van het Wase buitengebied moet tegen april 2009 genomen worden.

"Toch waarschuwt de minister-president dat, rekening houdende met de verplichte adviestermijnen en de termijn voor de uitvoering van de noodzakelijke verkavelingswerken, en eventueel de aanleg van leidingen voor restwarmte en rest-CO2, er toch gerekend moet worden op periode van minimaal 3 jaar na de vaststelling van het voorontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan vooraleer er tot een concrete realisatie van de glastuinbouwzone Beveren kan worden overgegaan.", aldus De Meyer.

Na zijn interpellatie bij Minister Peeters over de glastuinbouw besloot Volksvertegenwoordiger Jos De Meyer: "Ik hoop dat de minister-president bij minister van Ruimtelijke Ordening Van Mechelen, blijft aandringen op een vlotte afhandeling van de procedures zodat zo snel mogelijk effectief gestart kan worden met dit voor het Waasland en zijn tuinders belangrijke dossier. Uiteraard zal ik de zaken van nabij blijven opvolgen." (Rolf Duchamps)

 

 

Lees ook:

BEVEREN. De gemeente heeft een standpunt ingenomen inzake het provinciaal plan 'glastuinbouwzone Melsele'. Er rees al heel wat protest tegen de reservatie van 100ha voor glastuinbouw. Volgens...

MELSELE. Begin 2010 raakten de plannen van de overheid bekend om in de omgeving van de bedrijvenzone Schaarbeek meer dan 100 hectare te voorzien voor een grootschalig glastuinbouwgebied. De...

BEVEREN. De Provincie Oost-Vlaanderen, POM Oost-Vlaanderen en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling onderzoeken de mogelijkheid van het groeperen of clusteren van glastuinbouwbedrijven. ...

MELSELE. De provincie Oost-Vlaanderen bezig met de opmaak van Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor de inplanting van een glastuinbouwzone in het zuiden van Melsele. Ofschoon daar lang niet...

MELSELE/BEVEREN. Begin dit jaar kwam de overheid voor de pinnen met het voorstel om in Melsele-Zuid in de omgeving van de bedrijventerreinen Schaarbeek nabij de Biestraat, de Schaarbeekstraat, Den...

MELSELE. Vorige week woensdag is het debat over het budget 2009 in de provincieraad van start gegaan. Op donderdag kwam de stand van zaken in verband met de zone voor glastuinbouw ter sprake. De...